Izdano gradbeno dovoljenje za cestnoželezniški podvoz na Ljubljanski ulici

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za izvennivojsko križanje Ljubljanske ulice v Mariboru z regionalno železniško progo Maribor-Prevalje-državna meja in Lok Tezno-Maribor Studenci z ukinitvijo nivojskega prehoda in rekonstrukcijo železniškega postajališča Maribor Tabor.

Poleg podvoza, na strehi katerega bosta na obeh straneh železniške proge urejena dva manjša trga, bosta obstoječi križišči Ljubljanska – Moše Pijade – Masarykova in Ljubljanska – Jezdarska preurejeni v krožišči, rekonstruirane in/ali prestavljene bodo SVTK naprave v lasti Slovenske železnic, urejene bodo varne peš poti, dostopi do postajališča, kolesarske poti, rekonstruirana, prestavljena in/ali dograjena bo javna gospodarska infrastruktura na območju predvidenih gradbenih posegov, rekonstruirano bo železniško postajališče Maribor Tabor, izvedena bo gradbeno-prometna rekonstrukcija dela pripadajočih prometnic.

 pa bo prenovila tudi oba dela Magdalenskega parka, uredila kolesarsko stezo ob železniški progi med Ljubljansko ulico in Titovo cesto, ki bo pomembno skrajšala pot iz tega dela mesta do Europarka, s čimer bo svojo vlogo dobil tudi že pred leti zgrajen nadhod ob železniškem mostu nad Titovo ter uredila priključke na obstoječe cestno omrežje.Ocenjena vrednost projekta je 8 milijona €, pri čemer bo 60 % (4,8 milijona €) krilo Ministrstvo za infrastrukturo, 40 % (3,2 miloijona €) pa Mestna občina Maribor.

. Dejanska vrednost projekta bo znana po pridobitvi ponudb in sklenitvi pogodbe z izvajalcem. Podjetje DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. bo pričela s postopkom javnega naročila po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, predvidoma še v januarju 2018. Podvoz bo predvidoma izveden do konca leta 2019.